Domeniu de activitate

- Proiectare de drumuri naţionale, judeţene, comunale, vicinale, de exploatare agricolă şi forestiere, străzi inclusiv semnalizare rutieră;

- Proiectare poduri;

- Pregătire documentaţii de atribuire;

- Elaborare de studii de fezabilitate (S.F.), documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) conform HG 28/2008, proiecte tehnice (P.T.), detalii de execuţie (D.D.E.) conform OMDLPL 863/2008;

- Elaborare analiză cost-beneficiu, conform HG 28/2008 şi OMDLPL 863/2008;

- Servicii de consultanţă în domeniu;

- Accesarea diferitelor fonduri europene şi naţionale;

- Consultanţă în elaborarea cererilor de finanţare şi managementul proiectelor – Asistenţă tehnică pe timpul execuţiei lucrărilor;

- Consultanţă ca expert tehnic pe lângă comisii de evaluare a contractelor de achiziţii publice de lucrări;

- Elaborare studii geotehnice – prin colaboratori autorizaţi;

- Elaborare studii topografice – prin colaboratori autorizaţi;

- Elaborare expertize tehnice drum, pod – prin colaboratori atestaţi;

- Verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi MLPAT – în cazul solicitării de către beneficiar.